Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë ”

Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist i Statistikës në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  , kandidati fitues është :

 

 

1.Jorida  Papa              

 

 

 

BASHKIA  BERAT