Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI   PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Arsimi i Lartë  ” Niveli  minimal diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI   PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Arsimi i Lartë  ” Niveli  minimal diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist
Lloji i diplomës “Arsimi i Lartë ”
Niveli minimal diplomës “Master Profesional”
Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e Pergjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
 Specialist i Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve ,kandidati fitues është:
     1.Silvio Greku
BASHKIA BERAT