Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike”

niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Njësia e  Pergjegjësee Memaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist për të ardhurat ,në Sektorin e vleresimit , kontrollit të taksave  dhe tarifave   të  biznesit, Drejtoria e të Ardhurave.
  • Specialist për Taksat dhe Tarifat  në Njësitë Administrative në sektorin e të   të ardhurave  për familjet dhe bizneset  në njësitë administrative, Drejtoria e të Ardhurave

 kandidatet  fitues janë :

 

1 Ino  Bejko

  1. Sali Ruka

3.Guxim  Qypi.

  1. Haxhi Arbri.
  2. Olsion Likaj

 

 

BASHKIA  BERAT