Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  Njësia e  Pergjegjëse e Memaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për pozicionin Specialist përTaksat dhe Tarifat  në Njësitë Administrative Otllak, në Drejtorinë  e Taksave dhe Tarifave  është:

 

 

1.Anjeza  Papa