Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  Njësia e  Pergjegjësee Memaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për Specialist i  Protokoll –  Arkivit   në Sektorin e Protokoll Arkivit dhe Mardhdhënieve  me Publikun  ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike,, kandidati fitues është :

 

 

1.Merushe  Troka

 

 

 

BASHKIA  BERAT