Home / Njoftime /  NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike”

Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist i Aktiveve dhe Magazinës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave, kandidati fitues është :

 

1.Melisa  Nurellari

 

 

 

 

 

BASHKIA BERAT