Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Kompjuterike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist të planifikimit dhe zhvillimit të projekteve strategjike, në Drejtorinë Integrimit Evropian dhe Planifikimit Strategjik, kandidati fitues është :

 

 

1.Gerald  Hasanaj             

 

 

 

BASHKIA  BERAT