Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore”

Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist Arsimi  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kandidati fitues është :

 

1.Erilda  Krasi               

 

 

 

BASHKIA  BERAT