Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI

PËR NGRITJEN NË DETYRË

NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

 

 

 

Drejtor në Drejtorinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve

 

 

 

Në zbatim të nenit , 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se,kandidati fitues është:

 

 

1.znj.Klejda  Kusta

 

 

 

BASHKIA  BERAT