Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULET  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” Niveli  diplomës “Master shkencor”  

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULET  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” Niveli  diplomës “Master shkencor”  

NJOFTIM FITUESI

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  ULET  DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale”

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 

 

Në zbatim të nenit , 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

  • Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social,është

 

 

1.Piro  Xheblati

 

 

 

BASHKIA  BERAT