Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

 

Drejtor në drejtorinë e Taksave dhe Tarifave

 

Në zbatim të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se,kandidati fitues është:

 

 

1.z.Rinald  Frashëri

 

 

 

BASHKIA  BERAT