Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM FITUESI

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 

Drejtor në Drejtorinë Juridike

 

Në zbatim të nenit  26/1 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin Drejtor në Drejtorinë Juridike njofton  se  kandidati fitues është:

 

1.Petro  Sinjari

 

 

 

BASHKIA  BERAT