Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E LARTË DREJTUESE   “ Sekretar  i  Përgjithshëm”

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E LARTË DREJTUESE   “ Sekretar  i  Përgjithshëm”

NJOFTIM FITUESI

PËR

KATEGORINË E LARTË DREJTUESE

 

“ Sekretar  i  Përgjithshëm”

 

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe anëtareve të TND-së”, i ndryshuar”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së  ngritjen në detyre dhe pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil, njofton se:

 

kandidati fitues është:

 

1.Arisa  Toska

 

 

BASHKIA  BERAT