Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Drejtor  në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Drejtor  në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave

NJOFTIM FITUESI  ME PROCEDUREN NGRITJE NË DETYRË  NE SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Drejtor  në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave

 

Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin  Civil, njofton se, kandidati fitues është:

 

 

1.Sokol  Toska    

 

 

 

BASHKIA  BERAT