Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Shërbimit Social .

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Shërbimit Social .

NJOFTIM FITUESI

ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

 

Drejtor  në Drejtorinë e Shërbimit Social .

 

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin  Civil, njofton se, kandidati fitues është:

 

 

1.Piro  Xheblati   

 

 

 

 

BASHKIA    BERAT