Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI

ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE 

Përgjegjës Sektori i Ndihmes Ekonomike, Drejtoria e Shërbimit Social

 

Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar ,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin  Civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se, kandidati fitues është:

 

1.Evgjeni Pelivani      

 

BASHKIA  BERAT