Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE  Përgjegjës Sektori për Taksat dhe Tarifat e Biznesit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave..

NJOFTIM FITUESI ME  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE  Përgjegjës Sektori për Taksat dhe Tarifat e Biznesit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave..

NJOFTIM FITUESI

ME  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE 

Përgjegjës Sektori për Taksat dhe Tarifat e Biznesit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave..

 

Në zbatim të nenit , 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin  civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se, kandidati fitues është:

 

 

  1. Ardit Nonaj

 

 

BASHKIA  BERAT