Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI

ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike”

niveli minimal i diplomës “master  Profesional ”

 

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  lëvizjes paralele në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin “Specialist  Jurist ,  në Sektorin  e Planifikimit, Rekrutimit Proçedurave  në Shërbimin Civil, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike, kandidati fitues është :

 

 

1.Besjana  Kadriu

 

 

BASHKIA  BERAT