Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI

ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri ndertimi”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  lëvizjes paralele në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin Specialist për Monitorimin e Shërbimeve Publike ,  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike  , kandidati fitues është :

 

1.Roland  Bushi

 

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT