Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI  ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

NJOFTIM FITUESI  ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

NJOFTIM FITUESI  ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore”

niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  lëvizjes paralele në  kategorinë  ekzekutive  në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin,

 

  • Specialist i Protokollit   në Drejtorine e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.Kandidati  fitues  është:

 

 

  1. Ylli Vajvoda

 

 

 

BASHKIA  BERAT