Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

NJOFTIM FITUESI

ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore”

niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  lëvizjes paralele në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin,

 

  • Specialist për Emergjencat Civile në Drejtorinë e  Emergjencave,  Pronave dhe Transportit

 

  kandidati fitues është:  

 

1.Hajrie  Mbrati

 

 

 

BASHKIA  BERAT