Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Ne zgjidhje te ankesave te qytetareve sipas rajoneve per mbashtrim te kafsheve te gjalla prane tyre ,ne zbatim te ligjit nr.10465 date 29.09.2011 “Per Sherbimin Veterinar ne Republiken e Shqiperise” neni 54 pika 2 shprehur me VKM nr. 230 date 20.03.2013 ,VKM nr.283 date 01.04.2015,specialiste te sherbimit veterinar ne bashkepunim me kryetaret e rajoneve,specialisten e mjedisit,Policine Bashkiake gjate vitit 2014 e ne vazhdim kane ushtruar kontrolle per zgjidhjen e ankesave te qytetareve.
Gjate vitit 2014 jane ushtuar kontrolle ne 20 raste ku pjesen me te madhe e zene rajoni nr.2 dhe 4, per te gjitha rastet eshte mbajtur dokumentacioni filimisht eshte mbajtur akt-konstatim dhe qytetarit qe mbante kafshe i eshte bere sqarimi per kundravajtjen administrative te kryer parashikuar ne ligj,VKB dhe i eshte lene nje afat kohor per largimin e kafsheve te gjalla nga zona urbane dhe jane sqaruar se nese nuk i largojne,gjobiten ne mbeshtetje te VKB nr.46 date 09.12.2013 “Per miratimin e masave qe perbejne shkelje administrative dhe sanksionet ndaj tyre”.
Ne zbatim te detyrave te lena me akt-konstatim per te gjithe personat qe nga kontrolli i ushtruar nga grupi i punes te cilet nuk kane zbatuar detyrat e lena per largimin e kafsheve te gjalla per keta eshte mbajtur proces-verbali i gjobes ne prani te qytetarit.
Kjo ka qene prcedura e ndjekur per te gjitha rastet , edhe per rastin e qytetarit Shaban Dulla ne rajonin nr. 4 Uznove eshte po e njejta.
Ne muajin Mars 2016 duke pare se gjobat e vendosura ndaje 8-qytetareve nuk ishin paguar vullnetarisht kemi kerkuar ne sektorin juridik ekzekutimin me force te gjobave mbeshtetur ne VKB nr.5 date 21.01.2014,per kete arsye vendimi i denimit me gjobe per qytetarin Shaban Dulla dhe per 7 qytetaret e tjere eshte bere ne muajin prill 2016.