Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sipas kërkesës së ardhur nga institucioni arsimor, për nevoja të mësimdhënies,   Bashkia Berat , shpall vendet  e lira  mesues  profili parashkollor   :

 

Një Mësues Edukator grupi në kopështin “Çlirim 1”,  në Drejtorinë  e Arsimit , Bashkia Berat , me  kontratë me  afat deri ne gjashte muaj. ​

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  në Bashkinë Berat, do te njoftoj sipas  ligjit dhe afateve  ligjore  aplikantët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020

3 SHPALLJA E VENDIT TE LIRE PUBLIKIM 28.04.2021