Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, po ju dergon per publikim  shpalljen e vendit te lire  per pozicionin:
 
1.Kryeinspektor i Policisë Bashkiake   1(nje) pozicion  strukturën e PolicisëBashkiake
 
Shkresa zyrtare eshte nisur ne adrese te institucionit tuaj  me nr. 893/1 , datë 11.02.2021