Home / Njoftime / Njoftim mbi kriteret ligjore dhe teknike te autobusave

Njoftim mbi kriteret ligjore dhe teknike te autobusave

Mbeshtetur ne  Vendimin e Keshillit Bashkiak nr.11, date 31.03.2015 “Per miratimin e linjave  urbane qytetase, menyren e organizimit te tij , llojet e tarifat e biletave”; ne Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” , V.K.M. nr. 325 date  19.03.2008 “ Mbi rregullat per pranimin ne veprimtarine e operatorit te transportit rrugor te mallrave dhe udhetareve, si dhe njohja e dokumenteve zyrtare te caktuar per keta operatore” i ndryshuar , Udhezimin nr.15 date 24.07.2007 “Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licencave, autorizimeve dhe çertifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor” i ndryshuar,  njoftohen te gjithe subjektet se Bashkia Berat ka filluar proçedurat per pranimin e dokumentacionit per te interesuarit te cilet kerkojne te  marrin pjese ne konkursin e hapur per liçencimin e operatorit qe do te kryeje sherbimin e transportit qytetas te udhetareve me urban ne linjat:

 1. Uznove e Madhe  –  Axhensi- Kombinat – Uznove e Madhe  ;
 2. Axhensi – Ish-Ushqimorja – Kala – Axhensi ;
 3. Uznove e Madhe –Axhensi- 6-katesh  (rotondo)  –Ura e re – Uznove ;
 4. Axhensi –Sheshi “Demokracia”- Tregu Industrial –Axhensi ;

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM  PER KUALIFIKIMIN E  APLIKANTIT

 1. Kerkesa per aplikim,  e cila duhet te permbaj llojin e veprimtarise qe kerkon te kryeje, adresen e plote te aplikantit, numrin e telefonit, faksit, email etj, si dhe dokumentacionin e numerizuar qe i bashkelidhet kerkeses;
 2. Ektstraki Historik qe verteton personalitetin ligjore te aplikantit, me objekt veprimtarie transport udhetaresh, leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit;
 3. Deshmi penaliteti per Administratorin e Shoqerise;
 4. Dokument nga Prokuroria qe aplikanti nuk eshte ne ndjekje penale;
 5. Dokument nga Gjykata  e Rrethit Gjyqesor Berat qe aplikanti nuk eshte ne proçes gjyqesor qe lidhet me veprimtarine qe ai ushtron;
 6. Dokument qe  verteton se kapitalet/asetet e subjektit tuaj nuk jane ne duart e permbaruesit gjyqesor apo ekziston nje urdher sekuestro per to, leshuar nga Zyra Permbarimore;
 7. Dokument qe verteton se aplikanti ka plotesuar detyrimet fiskale, leshuar nga Administrata Tatimore ( Drejtoria Rajonale e Tatimeve dhe organet tatimore te qeverisjes vendore);
 8. Dokument qe verteton se aplikanti nuk eshte debitor ndaj OSHEE –se;
 9. Dokument qe verteton se aplikanti nuk ka kryer shkelje serioze te legjislacionit te transportit, per shkelje te rregullave lidhur me kohen e drejtimit dhe pushimit per drejtuesin e mjetit, Kodit Rrugor  leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor;
 10. Dokument qe verteton qe aplikanti nuk eshte shpallur fajtor per shkelje te legjislacionit te punes leshuar nga Inspektoriati i Punes;
 11.  Programi vjetor ekonomiko-financiar dhe i zhvillimit te veprimtarise per biznesin qe parashikohet te ushtrohet (planbiznesi);
 12. Dokument  nga banka per burime te mjaftueshme financiare perkatesisht 60,000 (gjashtedhjete mije) leke per mjetin e pare per çdo linje dhe 30,000 (tridhjete mije) leke per çdo mjet shtese;
 13. Kopje te noterizuar te bilancit te fundit vjetor, i vertetuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve;
 14. Dokumentacion qe verteton zoterimin e kopetences profesionale, ne rastin se kur kjo kerkese nuk plotesohet nga Administratori i shoqerise subjekti paraqet kontraten me kohezgjatje te pakten 1 (nje) vjecare me drejtuesin e veprimtarise qe ploteson kerkesen e Kopetences Profesionale;
 15. Referenca nga kliente, per te vertetuar ekzekutimin me sukses te sherbimeve te ngjashme ne kete fushe,  shoqeruar me kontrata per sherbimin qytetas te udhetareve;
 16. Çertifikate pronesie per çdo mjet ose kontrate qiraje te hartuar para noterit me afat jo me pak se 5 ( pese) vjet shoqeruar me dokumentacionin e kontrollit qe verteton gjendjen teknike te mjetit, ne te cilat duhet te shprehet dhe viti i prodhimit te automjeteve;

Per mjetet e paregjistruara ne Republiken e Shqiperise, paraqitet marreveshje paraprake per shitblerje, e lidhur para noterit me pronarin e automjeteve, shoqeruar me dokumentacionin e pronesise, dokumentacionin e kontrollit qe verteton gjendjen teknike te mjetit, ne te cilat duhet te shprehet dhe viti i prodhimit te automjeteve;

 1. Deklaraten noteriale  mbi permbushjen Specifikimeve Teknike te Autobuseve ( faqja 7 );
 2. Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve  sipas formularit ne faqen 8 (tete) dhe ne forme pershkrimi, shoqeruar me katalog forografik ku te prezantohen per çdo autobus:

 

 1. Numri i mjeteve;
 2. Kapaciteti trasportues
 3. Kilometrat e pershkuara;
 4. Viti i prodhimit;
 5. Paraqitja e jashtme;
 6. Paraqitja e brendshme;
 7. Pozicioni i drejtuesit;
 8. Numri i dyerve;
 9. Tipi i karrocerise .
 10. Numri i vendeve ulur dhe numri i vendeve ne kembe;
 11. Pajisja me fikse zjarri;
 12. Pajisja me sinjalizues emergjence;
 13. Pajisje te instaluar per hipjen dhe zbritjen e invalideve;
 14. Lloji i kambjos .

 

INVENTARI   I  MJETEVE

 1. Numri i mjeteve ne levizje  – 11,( njembedhjete) prej te cilave per linjen
 • Uznove e Madhe – Axhensi- Kombinat- Uznove e Madhe                        8 (tete) automjete
 • Axhensi – Ish-Ushqimorja – Kala –Axhensi                                               1 (nje) automjet
 • Uznove e Madhe –Axhensi- 6-katesh  (rotondo)  –Ura e re –Uznove      1 (nje) automjet
 • Axhensi –Sheshi “Demokracia”- Tregu Industrial –Axhensi                     1 (nje) automjet
 1. Numri i mjeteve ne dispozicion  – 4 ( kater) ;
 2. Busi i prodhuar jo me pare se viti 2005 – 8 ( tete ) cope per linjen Uznove e Madhe –Kombinat-Axhensi- Kombinat- Uznove e Madhe;
 3. Busi i prodhuar jo me pare se viti 2000 –  7 ( shtate) cope ne perputhje me kriteret e automjeteve per tre linjat e tjera dhe atyre ne dispozicion.

Dokumentet duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara të tyre ne gjuhen shqipe,  te  leshuara jo me pare se 3 (tre) muaj nga dita e hapjes se konkurrimit. Rastet e mos – dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

 

 Kerkesa se bashku me dokumentat duhet te dorezohen zyrtarisht me poste ne  adresen: Bashkia Berat Bulevardi “Republika “ Berat. Afati i dorezimit te dokumentave eshte  15  ( pesemedhjete) dite  kalendarike nga dita e publikimit ne  gazetat kombetare dhe ne faqen zyrtare te Bashkise  Berat www.bashkiaberat.gov.al 

Te gjitha aplikimet e kryera pas dates se mesiperme, nuk do te merren ne shqyrtim .

 

MENYRA E PERZGJEDHJES SE FITUESIT

Shqyrtimi i dokumentacionit provues dhe shoqerues te kandidatet pjesemarres do te behet brenda

7 (shtate ) diteve kalendarike. Kandidatet qe plotesojne kriteret e kualifikimit ne konkurrim do te klasifikohen ne baze te sistemit te vleresimit me pike. Kandidati i  renditur i pare do te vazhdoje proçeduren per plotesimin e kritereve te liçencimit.

Afati i ankimimit per kadidatet pjesemarres eshte 7 (shtate) dite kalendarike nga dita e publikimit te klasifikimit te kandidatit/kandidateve fitues.

Sistemi i vleresimit me pike do te perbehet nga :

 • Pike per mesataren e vitit te prodhimit te te gjithe  automjeteve;
 • Pike per eksperiencen e aplikantit ne transportin qytetas te udhetareve;
 • Pike per pronesine e automjeteve.

 

Sistemi i vleresimit me pike per mesataren e vitit te prodhimit te te gjithe  automjeteve :

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2000                                        1 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2001                                       2 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2002                                       3 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2003                                       4 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2004                                       5 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2005                                        8 pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2006                                     10  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2007                                     15  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2008                                     20  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2009                                     25  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2010                                     30  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2011                                     35  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2012                                     40  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2013                                     45  pike

–          Per automjetet e prodhuar ne vitin 2014                                     50  pike

 

Sistemi i vleresimit me pike per eksperiencen e aplikantit ne transportin qytetas te udhetareve (TQU):

–          Per experience ne sherbimin ne TQU, 2 deri ne   5 vjet                        5 pike

–          Per experience ne sherbimin ne TQU, 6 deri ne   8 vjet                       10 pike

–          Per experience ne sherbimin ne TQU, 9 deri ne 10 vjet                       20 pike

–          Per experience ne sherbimin ne TQU,     mbi     10 vjet                       30 pike

 

Sistemi i vleresimit me pike per pronesine e automjeteve :

–          Pronesia e aplikantit per automjetet  10-49 % ;                                   5 pike

–          Pronesia e aplikantit per automjetet  50-99 % ;                                10 pike

–          Pronesia e aplikantit per automjetet      100 % .                                20 pike

SUBJEKTI QE DO TE KUALIFIKOHET I PARI, PER VAZHDIMIN E PROCEDURES SE LICENCIMIT DUHET TE PARAQESE BRENDA 14 (KATERMBEDHJETE ) DITEVE NGA DITA E PUBLIKIMIT TE KLASIFIKIMIT DOKUMENTAT E ME POSHTME

 

 1. Formularin e  autodeklarimit ;
 2. Çertifikate te pronesise  ose kontraten e  qirase per cdo automjet;
 3. Lejen e qarkullimit per cdo automjet;
 4. Akt – vleresimin e plotesimit te kushteve te komoditetit;
 5. Çertifikaten e kontrollit teknik te automjeteve;
 6. Lejet e drejtimit (fotokopje e noterizuar) dhe kontratat e punes me drejtuesit e automjeteve me afat jo me pak se 1-vit , te lidhura perpara noterit;
 7. Deshmi penalitetit per çdo drejtues  mjeti;
 8. Nje dokument qe verteton se drejtuesit e mjeteve nuk kane kryer shkelje te ligjeve te transportit, Kodit Rrugor leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor.
 9. Drejtuesit e automjeteve duhet te kene  jo me pak se 5 (pese) vjet eksperience pune ne fushen e transportit te udhetareve, per kete subjekti duhet te paraqese vertetim nga Zyra e Punes per çdo  drejtues  automjeti;
 10. Dokumentin e sigurimit te pergjegjesise se pronarit te mjeteve te transportit per deme shkaktuar paleve te treta (TPL);
 11. Dokumentin e sigurimit te pasagjereve nga aksidentet ne sektorin e transportit publik;
 12. Çertifikate Regjistrimi per çdo automjet leshuar nga  Qendra Kombetare e Regjistrimit.

SPECIFIKIMET  TEKNIKE  TE MJETEVE

 

 • Autobuzet  duhet te jene te prodhuar ne vendet e Bashkimit Europian;
 • Mjete te kene komoditet bashkekohor, te jene te pajisur me sistem frenimi te sigurt ABS, ASR, te kene pajisje kondicionimi me rregullator automatik;
 • Pozicioni i drejtuesit te mjetit te jete  majtas;
 • Numri i vendeve ulur dhe  numri i vendeve ne kembe  te jete ne perputhje me studimin e hartuar nga Bashkia Berat per kete qellim;
 • Autobuset duhet te jene te pajisur me sinjalistike, ku te percaktohen  hyrja dhe dalja e udhetareve, xhami i emergjences, keshilla  te shkruara per udhetaret dhe shoferin ne gjuhen shqipe etj;
 • Mjetet te jene te pajisur me fikse zjarri te kolauduara;
 • Mjetet  te jene te pajisur me sinjalizues emergjence;
 • Automjetet te jene me kambio automatike;
 • Te kete pajisje te instaluar per hipjen dhe zbritjen e invalideve;
 • Estetika e jashtme 100 %;
 • Estetika e brendshme 100 %;

 

Bashkia Berat ka te drejten e verifikimit ne vend te plotesimit te specifikimeve teknike te lartpermendura. Mosplotesimi i njerit prej tyre sjell nderprerjen e proçedures se liçencimit dhe  vazhdimin e saj me kandidatin e renditur i dyti ne klasifikimin e aplikanteve pjesemarres ne konkurrim.

 

SHKARKO FORMULARIN