Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/1 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,të Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave 
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar po ju dërgon  për të publikuar njoftimin per proceduren e Levizjes 
paralele  ne kategorinë  e mesme   drejtuese në pozicionin:

1.Drejtor ne Drejtorine e  Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbeshtetese
 
Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4922/3 Prot,   datë 21.10.2020  të  Bashkisë  Berat.