Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,25 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave,
nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​, po ju dërgon 
për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e levizjes paralel  ne sherbimin civil  per pozicionin:
  1. Specialistit i planifikimit dhe Zhvillimit të Projekteve Strategjike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik​​
Shkrest   zyrtare  është  nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4815/7 Prot,   datë 22.10.2020​, të   Bashkise Berat​.