Home / Njoftime / NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM  :

Bashkia Berat,në zbatim të:

 • Ligjit nr.22/18 “ Për strehimin Social “
 • VKM nr.384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetqeverisjes vendore “
 • VKM-së 1093, datë 08.02.2018 “Për miratimin e proçedurave ,kritereve dhe përparësive në dhënien e bonusit të strehimit” i ndryshuar.

 

1.Familjet e pastreha që kanë aplikuar pranë bashkisë si të pastrehë,që nuk kanë mundësi financiare për pagesën e qerase se banesës ku jetojnë ,të paraqesim në bashki brenda datës 28.02.2018, kërkesën së bashku me dokumentacionin ligjor për t’u trajtuar me bonus strehimi.

2.Kategorite përfituese jane familjet :

 1. Personat me statusin e jetimit .

b.Familjet e pastreha qëkanë në përbërjen familjare person me aftësi të kufizuar ,invalid .

c.Familjet e komunitetit rom e egjyptian

d.Familjet me të ardhura familjare  mujore të ulta,kryhesisht me përkrahje sociale etj.

 

 

 

KËRKESË
Nr.  _________ Prot.

Datë ____________

Bashkia e Beratit

 

 

BASHKISË SË BERATIT

 

PËR

TU TRAJTUAR  ME  PROGRAMIN E BONUSIT TË QIRASË

               

Unë i nënshkruari   ……………………………………………………… banues në adresë ……………………………………………………………………….. Tel …………………………. cel……………………….. dhe me dokument identifikimi………………………………..Nr……………………………………

Bazuar në ligjin nr.22/18 “ Për strehimin Social “  Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,  VKM nr.384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetqeverisjes vendore “ dhe VKB nr.10,datë 05.08.2019 “Mbi miratimin e sistemit të pikëzimit për familjet e pastreha që do të trajtohen me prograne sociale të strehimit”.

 

KËRKOJ: TË TRAJTOHEM ME PROGRAMIN E STREHIMIT TË BONUSIT QIRASË,PËR HERË TË PARË.

 

Dokumentacioni përbëhet nga :                                                     

 

 1. Kërkuesi duhet të ket aplikuar si i pastrehe në Bashki,  sipas  formularit të aplikimit me vetdeklarim  .

a.Kontratën e qirasë me qiramarrësin të apartamentit për vitin 2020  të lidhur para noterit për banesën e marë me qira, në tregun e lirë.

 1. Për të dhëna personale të aplikantit:
 2. Çertifikatë e lindjes dhe fotokopje të kartës së identitetit së aplikantit.
 3. Vërtetim për vendbanimin.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve të strehimit:
 2. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes.
 3. Vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës;

c.Akt i verifikimit nga bashkia, për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale ose struktura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve familjare:
 2. Çertifikatë familjare;
 3. Vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve sociale:
 2. Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara;
 3. Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;
 4. Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara;

ç. Urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje;

 1. Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane;
 2. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin;
 3. Vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve ekonomike,:
 2. Vërtetim i të ardhurave neto të familjes, për të ardhurat e familjes dhe burimin e tyre, të cilat duhet t’i bashkëlidhen dokumenteve zyrtare që e vërtetojnë atë, përfshirë vërtetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune;
 3. Dokument nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;
 4. Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes të bashkisë, për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;

ç. Vërtetim nga zyra e punësimit Berat për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë .

d.Vërtetim nga zyra e punësimit Berat për personat që kanë aplikuar si punëkërkues ,që rezultojnë  akoma të papunë .

 1. Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

f.Vërtetim nga drejtoria e taksave të bashkisë ,  që aplikuesi nuk ka detyrime  për taksat dhe tarifat vendore si familje .

 

Shënim; Dokumentat e sipërcituar të dorëzohen pranë protokollit të  Bashkisë brenda datës 31.01.2020.

 

 

BASHKIA BERAT

 

 

KËRKESË
Nr.  _________ Prot.

Datë ____________

Bashkia e Beratit

 

 

BASHKISË SË BERATIT

 

PËR

TU RITRAJTUAR  ME  PROGRAMIN E BONUSIT TË QIRASË

               

Unë i nënshkruari   ……………………………………………………… banues në adresë ……………………………………………………………………….. Tel …………………………. cel……………………….. dhe me dokument identifikimi………………………………..Nr……………………………………

Bazuar në ligjin nr.22/18 “ Për strehimin Social “  Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,  VKM nr.384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetqeverisjes vendore “ dhe VKB nr.10,datë 05.08.2019 “Mbi miratimin e sistemit të pikëzimit për familjet e pastreha që do të trajtohen me prograne sociale të strehimit”.

 

KËRKOJ:TË RITRAJTOHEM ME PROGRAMIN E STREHIMIT TË BONUSIT QIRASË EDHE PËR VITIN 2020.

 

Dokumentacioni përbëhet nga :                                                     

 

a.Kontratën e qirasë së apartamentit për vitin 2020,me qiramarrësin të lidhur para noterit për banesën e marë me qira , në tregun e lirë.

 1. Për të dhëna personale të aplikantit:
 2. Çertifikatë e lindjes dhe fotokopje të kartës së identitetit së aplikantit.
 3. Vërtetim për vendbanimin.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve të strehimit:
 2. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes.
 3. Vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës;

c.Akt i verifikimit nga bashkia, për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale ose struktura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve familjare:
 2. Çertifikatë familjare;
 3. Vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve sociale:
 2. Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara;
 3. Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;
 4. Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara;

ç. Urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje;

 1. Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane;
 2. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin;
 3. Vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë.

 

 1. Për vërtetimin e kushteve ekonomike,:
 2. Vërtetim i të ardhurave neto të familjes, për të ardhurat e familjes dhe burimin e tyre, të cilat duhet t’i bashkëlidhen dokumenteve zyrtare që e vërtetojnë atë, përfshirë vërtetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune;
 3. Dokument nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;
 4. Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes të bashkisë, për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;

ç. Vërtetim nga zyra e punësimit Berat për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë .

d.Vërtetim nga zyra e punësimit Berat për personat që kanë aplikuar si punëkërkues ,që rezultojnë  akoma të papunë .

 1. Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

f.Vërtetim nga drejtoria e taksave të bashkisë ,  që aplikuesi nuk ka detyrime  për taksat dhe tarifat vendore si familje .

 

Shënim; Dokumentat e sipërcituar të dorëzohen pranë protokollit të  Bashkisë brenda datës 31.01.2020.

 

BASHKIA BERAT