Home / Njoftime / Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 20.01.2016

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 20.01.2016

Sot,u zhvillua mbledhja e keshilit bashkiak me kete rend dite:
1.Relacion dhe Projekt Vendim “Mbi miratimin e buxhetit faktik te vitit 2015”
2.Relacion dhe Projekt Vendim “Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB Nr.57,date 28.12.2015 “Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne Bashkine Berat”
3.Relacion dhe Projekt Vendim “Per disa shtesa ne VKB nr.32,date 30.09.2015 “Mbi miratimin e listes se investimeve prioritare per vitin 2015-2016”
4.Relacion dhe Projekt Vendim “Per dhenien ne perdorim te ambienteve per zyra ,per tre subjekte politike PS,LSI,PD”
5.Relacion dhe Projekt Vendim “Per miratimin e strehimit ne banesat prone e Bashkise”
6.Relacion dhe Projekt Vendim “Per transferimin e aseteve te ujesjellesve te Njesive Administrative Sinje,Otllak,Velabisht,Roshnik prane sh.a Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove”
7.Relacion dhe Projekt Vendim “Per autorizimin e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ,si perfaqesues ne Asamblene e Aksionereve per kryerjen e veprimeve ne sh.a “FK Tomori 1923” Berat
8.Relacion dhe Projekt Vendim “Per autorizimin e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj,si perfaqesues ne Asamblene e Aksionereve per kryerjen e veprimeve ne sh.a Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove
9.Relacion dhe Projekt Vendim “Per krijimin e personave juridik “Drejtoria e Bujqesise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar”
10.Relacion dhe Projekt Vendim “Per disa ndryshime ne VKB Nr.46,date 09.12.2013 “Per miratimin e shkeljeve qe perbejne kundervajtje administrative dhe sanksioneve perkatese”
11.Relacion dhe Projekt Vendim “Per dhenien e titujve qytetar nderi”