Home / Njoftime / Lista paraprake e fituesve per pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist )

Lista paraprake e fituesve per pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist )

BASHKIA BERAT

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se kandidatet fitues për pozicionet si më poshtë janë:

Specialist i Rregjistrimit dhe Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1.Ledina Mahmutaj

1(një)Specialist për Marrdhëniet me Median,në Drejtorine e Burimeve Njerëzore,Marrdhënieve me Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

1.Klejda Kusta

3(tre) Specialist finance në Njësite administrative ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në Drejtorinë e Financës ,Bashkia Berat.

1.Klodian Isufaj

2.Fiqirete Salla

3.Xhemil Myftari

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njofton se për pozicionet

1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

NUK KA KANDIDATË FITUES

1(një)Specialist për kontrollin e Projekteve në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat

NUK KA KANDIDATË FITUES

Lista perfundimtare e fituesëve do të shpallet pas përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesave sipas pikës 22 , kreut IV te VKM nr.243 të datës 18.03.2015

Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore Bashkia Berat