Home / Njoftime / Lista paraprake e aplikanteve per vendet e lira te punes

Lista paraprake e aplikanteve per vendet e lira te punes

Njoftim per rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në nivelin Ekzekutiv në shërbimin civil (Specialist) dhe ngritje në detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil , për nivelin e mesëm drejtues (drejtor)

Në zbatim të nenit 22,26 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 ,të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese ”

Njësia e e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim ne sherbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Pronave , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist Transporti , në Drejtorinë e Transportit ,Emergjencave dhe Sherbimeve , Bashkia Berat.
• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rinore , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist i Nivelit të Lartë për invalidet , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

Kandidatet që plotësojnë kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit jane

1. Andi Kotori
2. Besjana Kadriu
3. Blerta Puka
4. Ergi Gjymshana
5. Enver Sulejmani
6. Griselda Kostreni
7. Hysnije Hysaj
8. Merushe Gega
9. Petrit Muçogllava
10. Qazim Malasi
11. Rexhina Limja
12. Teuta Pisku
13. Xhovan Çobanaqi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 08.02.2016, ora 11.00 në ambjentet e bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 11.02.2016 , ora 11.00 në ambjentet e bashkisë Berat

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
• 1(një) Drejtori I Drejtorisë së Kulturës ,Turizmit dhe Sportit , Bashkia Berat

1.Renuard Mimani

Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore