Home / Njoftime / Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Bashkia Berat, në zbatim të nenit 26/4,  të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave 
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin e listes se kandidateve
te kualifikuar per proceduren ngritje ne detyre  kategorinë e mesme drejtuese në pozicionin:

1.Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese
​ ​
Shkresa zyrtare eshte nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4922/4 Prot,  datë 26.10.2020, të  Bashkisë  Berat.