Home / Njoftime / Njoftim ne lidhje me debitoret qe perfitojne nga Ligji i Faljeve

Njoftim ne lidhje me debitoret qe perfitojne nga Ligji i Faljeve

NJOFTIM

Në zbatim të:

  • Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar
  • Ligjit nr. 9920, datë 10.05.2008 “Për proçedurat tatimore në republikën e shqipërisë” i ndryshuar
  • Ligjit nr. 33/2017 datë 30.03.2017 “Për pagesën dhe fshirjen /shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes /shuarjes së detyrimeve tatimore”

 

Bashkia Berat ju njofton se :

 

1.Subjektet qe jane debitore(familjare dhe biznese) per vitet ,deri ne 2010,fshihen plotesisht detyrimet.

2. Subjektet qe jane debitore(familjare dhe biznese) per vitet , 2011-2014,fshihen gjobat dhe kamatvonesat ,me kushtin qe te paguhet plotesisht vlera e detyrimit.

3.Bashkelidhur gjeni listat e Bizneseve dhe familjeve qe jane perfitues nga zbatimi i Ligjit nr. 33/2017 datë 30.03.2017,per Bashkine Berat(perfshire dhe Njesite Adminstrative Otllak,Velabisht,Sinje,Roshnik).

Paraqituni pranë  Drejtorisë së Taksave Regjistrimit të Bizneseve dhe Tregjeve Bashkia Berat,per sqarime te metejshme si dhe për të terhequr faturën për arkëtim që të perfitoni nga fshirja /shuarja e gjobave dhe kamatëvonesave.

 

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

 

Drejtoria  e Taksave, Regjistrimit të Bizneseve dhe Tregjeve

BASHKIA BERAT