Home / The Latest from the Economy / A regional Table on the fiscal Decentralisation and the Local Revenues

A regional Table on the fiscal Decentralisation and the Local Revenues

USAID in the context of its PLGP project organised in the city of Berat a regionale table in order to discuss the problems on decentralisation and local revenues in the local governments. Present in the meeting were representatives from the municipalities of Berat, Fier, Lushnje, Kucove and Patos.

Regional Roundtable for decentralization  (11)

The topics treated in this joint table tackled the discussion of the actual situation of fiscal decentralization in Albania, building the local capacities to make evaluations on the situation of the local revenues etc.

.

Home / Të Reja Nga Ekonomia / Tryezë Rajonale mbi Decentralizimin Fiskal dhe të Ardhurat Vendore

Tryezë Rajonale mbi Decentralizimin Fiskal dhe të Ardhurat Vendore

USAID ne kuadër të programit PLGP ka zhvilluar në qytetin e Beratit një tryezë rajonale për të diskutuar problemet me decentralizimin dhe të ardhurat vendore në qeversijet lokale. Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin njësitë vendore partnere te Projektit USAID/PLGP të përfaqësuara nga Kryetar Bashkie/Zv.Kryetar, Drejtorë të Drejtorisë së Taksave/, Drejtorë te Drejtorisë së Ekonomise te Bashkive te Berat, Fier, Lushnje, Kucove dhe Patos.

Regional Roundtable for decentralization  (11)Temat e zhvilluara në këtë tryezë të përbashkët kishin të bënin me shqyrtimin dhe diskutimin e  situatës aktuale të  Decentralizimit Fiskal në Shqipëri, ngritja e kapaciteteve vendore në vlerësimin e situatës  aktuale të të Ardhurave Tatimore Vendore, prezantimin e gjetjeve kryesore të “Dokumentit mbi opsionet e zbatimit të Taksës së Pasurisë së Paluajtshme”  dhe marrja e opinionit të NJQV-e  në lidhje me opsionin e preferuar, nxitja e marrëdhënieve të bashkëpunimit  dhe ndarjes së eksperiencave më të mira midis  NJQV-ve me synim përmirësimin e të ardhurave, identifikimi e prioriteteve  për Konferencën e  Decentralizimit  Fiskal  të planifikuar për muajin Nëntor  2013.