Home / Të Reja Nga Ekonomia / Seminar Trajnues në Slloveni Mbi Fondet e Bashkimit Evropian

Seminar Trajnues në Slloveni Mbi Fondet e Bashkimit Evropian

Stafi i Bashkisë Berat morri pjesë së fundmi në një seminar trajnues mbi tërheqjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Seminari organizohej në Slloveni  nga Qendra për Perspektivë Evropiane, Agjenci e Shtetit Slloven e cila ndihmon vendet që dëshirojnë të aderojnë në Bashkimin Evropian. Programet të cilat u shpjeguan kishin në fokus Fondet Strukturore të Bashkimit Evropian të cilat lidhen me Objektivin e Kohezionit. Në pjesën më të madhe programet e shpjeguara presupozonin  se Shqipëria do të kishte marrë statusin e shtetit kandidat.

Programe të tjera që u shpjeguan ishin ato ndërkufitare. Qarku i Beratit nuk përfiton nga programet ndërkufitare me Bashkimin Evropian si rrjedhojë e përcaktimit të territoreve përfituese në fillim të hartimit të Buxhetit dhe politikave në vitin 2007. Tani së shpejti Komisioni Evropian është duke rindërtuar politikat e tij për periudhën 2014-2020 dhe Bashkia Berat do t’i drejtohet Ministrisë së Integrimit për të parë mundësinë që Berati të përfshihet në programin ndërkufitar Adriatik si një zonë  e bashkangjitur. Marrja e statusit si një zonë e bashkangjitur do t’i mundësonte Beratit që të përfshihej në programet ndërkufitare.

Ndër të tjera u shpjeguan Buxheti i BE-s, Politikat, Objektivat, Mënyra e Konkurrimit si dhe Hartimi i Projekteve. U rekomandua edhe literatura bazë si dhe burimet online të përgatitjes për tërheqjen e fondeve. U dha një pasqyrë edhe e detyrimeve të Shtetit Shqiptar pas aderimit si Shtet Kandidat.

Qendra për Perspektivë Evropiane u zotua që do të vazhdojë bashkëpunimin me bashkitë tona më  tej duke planifikuar trajnime të tjera vitin e ardhshëm si dhe duke parë mundësi për bashkëpunime konkrete për projekte të përbashkëta.

Home / The Latest from the Economy / Seminar in Slovenia on the European Union Programs

Seminar in Slovenia on the European Union Programs

The seminar in Slovenia was organized by the Center for European Perspective, an Agency of the Slovenian State which helps the countries that want to became part of the European Union. The programs explained had in focus the Structural Funds of the European Union which are related with the Cohesion Objective.

The other programs explained were cross border programs. Among others were explained the Budget of the European Union, The Competition and the Design of the Projects. It was recommended the main literature and the online sources for preparing and drawing the funds.

The centre for European Perspective expressed its will to further continue the cooperation with our municipalities by planning other trainings next year and looking upon opportunities for concrete collaborations for joint projects.