Home / REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)

Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)

Mbajtja e Mbledhjes

“Data
(d/m/v)”

Mbajtja e Mbledhjes

Vendi

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit

Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes

Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)

Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur “Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)”
“Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”
7 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-30-07-2021/ webpage, fb 30.07.2021 salla e KB 11:00 11:40 40 min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-30-07-2021/ https://fb.watch/73y780s4SL/
8 https://tinyurl.com/dzapc5yz fb 30.09.2021 salla e KB 11:00 11:43 43 min e radhes i hapur https://tinyurl.com/dzapc5yz https://fb.watch/8Ki-na0WpM/
9 https://tinyurl.com/3bkmhvyu fb 18.10.2021 salla e KB 12.00 13:43 1h 43 min e radhes i hapur https://tinyurl.com/3bkmhvyu  https://fb.watch/8KjVrBiYaL/

 

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
“Njoftimi
(lidhja për shkarkim)”
Vendi i mbajtjes së takimit Data e mbajtjes së takimit “Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”