Home / Njoftime / Njoftim Pune

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë Mjedisit ”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

 

  • Përgjegjës Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve, Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave , Transportit dhe Shërbimeve

 

Nuk ka Kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

 

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT