Home / Rendi i dites dhe Relacionet

Rendi i dites dhe Relacionet

Ne kete faqe do te gjeni materiale shtese te Keshillit Bashkiak : relacione, projektvendime, njoftime, kalendar

 

4.11.2020

07.10.2020

buxheti 2021

dhenia e ndihmes ekonomike 1-30 nentor 2020

dhenia e ndihmes ekonomike nga 6% 1-30 nentor 2020

kalendari i mbledhjeve te keshillit bashkiak

kalendari i programit buxhetor afatmesem 2022-2024

miratimi i bursave

miratimin e mbulimit te shpenzimeve per projektet IPA CBC Shqiperi-Greqi

ndihma ekonomike 1-30 shtator 2020

NDIHMA EKONOMIKE NGA 6%

procesverbal i mbledhjes

projektvendim per miratimin e buxhetit te bashkise berat dhe PBA2021-2023

PV arsimi PV buxheti

VENDIM NR.76 .I 6%

VENDIM NR 80 PER MIRATIMIN E MBLEDHJEVE TE KESHILLIT

VENDIM NR 81 PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE DHE PBA 2021-2023

VENDIM NR 82 PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2022-2024

prill 2020

maj 2020

shtese dhe ndryshim ne vkb 81dt 29.12.2020

rendi 12 shkurt 2021doc

shtese ne vkb 77 per miratimin e bursave

dhenia 6�

dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi

mbeshtetke e grupeve vunerable

mbi perdorimin e fondit te emergjencave

procesverbal komisioni

protokoll komisioni

protokolli i mbledhjes

relacion projektvendim 6�

relacion projektvendim nga fondi

rendi

dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi

dhenia ndihmes ekonomike 6�

miratimi i listes se bonus se qeras

miratimi i qeras mujore

ndryshime te vkb 66

per nj shtes te vkb 60

perdorimi i fondit per edsion ziu

perdorimi i fondit robert gega

proces verbalet e komisionet ekonomike

protokolli i nbledhjes

raporti i monitorimit i buxhetit 2019

rendi i dites

mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen e shtresave ne nevoje

protokolli

relacion ,projekt vendim mbi shtyrje afati

relacion preventiv mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen ne shtresat ne nevoj

rendi

v.19 mbi shtyrjen e afatit te pagesave te taksave per vitin 2020

miratimi i projektit mkz

miratimi i rregullores

ndertimi i ujesjellsit velabisht

ndihma ekonomike 6 �

ndihma ekonomike fondi

per nje shtes ne vkb 61

precesverbal komision arsimi pdf

precesverbal komision ekonomie

precesverbal komision urbanistike pdf

procesverbal komisioni i rregullores

rendi i dites

 

6�

fondi

mbrojtja e shtresave ne nevoje

pagesa e paaftesis

6 �

bonusi i strehimit

endrita buzuku

erjon shyti

fatjon muco

fondi

kamela kanani

kryesia e fshatit

miratimi i listese se invetarit te pyjeve

pagesa e paaftesis

protokolli

raporti i monitorimit

realacion per buxhetin 1

relacion per buxhetin

rendi

sazan bobci

suzana xhamo

 

Materialet e mbledhjes se keshillit date 29.03.2021

rendi mars 2021doc

RELACION per shtyreje afati (1)

Projekt Vendim ndryshim afati (3)

pika 9 e rendit te dites

Bashkia Berat – Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020 (5)

Per nje shtese ne paketen Fiskale Bashkia Berat

Bashkia Berat – Raporti i monitor. 2020 i konsoliduar 12-mujori

03-21 – relacion mbi tavanet pergatitore te pba 2022-2024

03-21 – relacion mbi tavanet pergatitore te pba 2022-2024

03-21 – relacion informues mbi inventarizmin e aktiveve 2020

03-21 – projektvendim – per miratimin e tavaneve buxhetore te pba 2022-2024

03-21 – projektvendim – per miratimin e tavaneve buxhetore te pba 2022-2024

 

Materialet e mbledhjes se keshillit per muajin Maj 2021

draft kontrata

fondi rezerve per Guxim Cili

miratimi i bonusit te qirase

miratimi i deklarates se bashkefinancimit

miratimi i draft kontrates

miratimi i faljes se tarifave

miratimi i kerkeses per akordim ndihme

miratimi i projektit te ujrave te zeza

miratimi i shell

ndihma 6% prill

ndihma prill fondi

ndryshim ne vkb 60

perjashtimi i perkohshem nga tarifat

 

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 01.07.2021

mbledhje-1.07.2021

Rendi i dites dhe protokolli

 

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 30.07.2021

Bujqesia

Emergjencat Civile

Finannca Projektvendim

Qytetar Nderi

Sherbimi Social

Taksat

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 30.09.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 07.12.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 18.12.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 24.12.2021

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 28.12.2021

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 31.01.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 10.02.2022

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 02.03.2022

Rendi i dites

Relacionet