Home / Njoftime (page 4)

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Urbanistikë/Arkitekturë” niveli minimal i diplomës  “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ” niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE   Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative , në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tregjeve       Në zbatim të nenit  26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Mjedisit” niveli minimal i diplomës “ Master  Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë ndërtimit/Arkitekturës/Urbanistikës” niveli minimal i diplomës “ Master  Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)     Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ” niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Hidroteknike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”       Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE     Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave”.     Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)     Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për Taksën Familjare dhe të Bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.     Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, …

Read More »