Home / Njoftime (page 4)

Njoftime

Njoftim-Vend i Lirë Pune

Specialist   i të Ardhurave   në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave.Kategoria III-b Specialist  i Teknologjisë së Informacionit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse. Kategoria III-b. Specialist Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik ,Drejtoria  e Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve. Kategoria III-b.     Specialist i Teknologjise se Informacionit shpallja Specialist projektimesh dhe …

Read More »

Njoftim

1.Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Planifikimit Strategjik   2.Përgjegjës  Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve, Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve. Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori per Menaxhimin e Mbetjeve Njoftimi ngritje ne detyre Pergjegjes Sektori për Projektet dhe …

Read More »

Njoftim per fillimin e projektit “Subvencionimi i interesave te kredise”

KËRKESË Nr.  _________ Prot. Datë ____________ Bashkia e Beratit    BASHKISË SË BERATIT PËR TU TRAJTUAR  ME  PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL Unë i nënshkruari   ……………………………………………………… banues në adresë ……………………………………………………………………….. Tel …………………………. cel……………………….. dhe me dokument identifikimi………………………………..Nr…………………………………… Bazuar në ligjin nr.22/18 “ Për strehimin Social “  Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes …

Read More »

Njoftim-Vend i Lirë Pune

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE     Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë Mjedisit ” Niveli  diplomës Master shkencor     Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE   Shpallja Pergjegjes i Projekteve dhe Integrimit Europian (1)

Read More »

Njoftim

  Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve, NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Trashegimi kulturore/ Hoteleri- Turizm /Histori/Gjeografi /Arkeologji” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim …

Read More »

Njoftim per punesim

Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Berat, fillojnë zbatimin e projektit “Punë për komunitetin” në zonat me rrezikshmëri të lartë nga përmbytjet, me qëllim përmirësimin e gjendjes fizike dhe funksionin e kanaleve kulluese, si dhe të gjendjes ekonomike dhe sociale në komunitet, duke patur parasysh nivelin e papunësisë …

Read More »