Home / Njoftime (page 3)

Njoftime

NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE    TE  KANDIDATËVE   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE    TE  KANDIDATËVE   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË   Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së  CIVIL  PER NIVELIN  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së  CIVIL  PER NIVELIN  BAZË     Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE   Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative , në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tregjeve       Në zbatim të nenit  26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE     Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave”.   Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  …

Read More »

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË  SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMIN

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË  SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMIN     KREU I-Pranimi në Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi   Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)         Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)     Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për Taksën Familjare dhe të Bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.     Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE     Drejtor  në  Drejtorinë e Prokurimeve Publike   Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES    MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  …

Read More »