Home / Njoftime (page 20)

Njoftime

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE  TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE  TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SE  FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  MESME  DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ).   Në zbatim të nenit 26,  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE ).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  MESME  DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ).   Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  FITUESIT   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  FITUESIT   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  FITUESIT   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE ) Në zbatim të nenit 26,pika 4 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit …

Read More »