Home / Njoftime (page 20)

Njoftime

NJOFTIM PËR BOTIM PËR DHËNIE ME ENFITEOZË TË OBJEKTIT ISH-KONVIKTI I VAJZAVE TË SHKOLLËS SË MESME “KRISTO ISAK” , NË LAGJEN “22 TETORI “

NJOFTIM PËR BOTIM PËR DHËNIE ME ENFITEOZË TË OBJEKTIT ISH-KONVIKTI I VAJZAVE TË SHKOLLËS SË MESME “KRISTO ISAK” , NË LAGJEN “22 TETORI “ BERAT 1.Fillimi i kryerjes së  proçedurave të konkurrimit për dhënien me enfiteozë të objektit ish-konvikti i vajzave të shkollës së mesme “Kristo Isak”, me nr. pasurie …

Read More »

NJOFTIM  PER  KRITERET DHE DOKUMENTACIONI QE DO TE KERKOHET PER KONKURIMIN E MJETEVE TAXI ( 1+8) VENDE

Ne zbatim te Ligjit Nr.8308 date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” te ndryshuar; Udhezimit Nr.12, date 19.07.2007 “Per percaktimin e numrit te autoveturave taxi, shtypjen dhe emertimin e liçensave, bllokut te udhetimit dhe regjistrit te sherbimit taxi” ; Udhezimit  nr.15,date  24.07.2007 “ Per kriteret  dhe  procedurat  e  leshimit  te  licencave, autorizimeve  …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës Master  Profesional   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË    PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës   sektori) Niveli I kërkuar I diplomes MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 28.04.2017

U zhvillua sot mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite : 1. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike, pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1- 30 Prill 2017. 2. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi një ndryshim të VKB Nr.62 datë …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE ) Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit …

Read More »

Njoftim ” Per fillimin e proçedurave per ndarjen e tete apartamenteve me kosto te ulet te ndertuara nga Enti Kombetar i Banesave “

Njoftim Bashkia Berat fillon proçedurën e ndarjes së 8 apartamenteve me kosto të ulët të ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave , për familjet që kanë aplikuar si të pastrehë pranë bashkisë. Struktura dhe sipërfaqet e apartamenteve janë: 3 Ap me strukturë 2+1 me sipërfaqe 90.9 m2 2 Ap me …

Read More »