Home / Njoftime (page 10)

Njoftime

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE   Drejtor në drejtorinë e Taksave dhe Tarifave   Në zbatim të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”       Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)                   

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)       Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Hidroteknike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Urbanistikë/Arkitekturë” niveli minimal i diplomës  “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NIVELIN E ULËT DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES    MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR     Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë ndërtimit/Hidro” niveli minimal i diplomës “ Bachelor ”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë ndërtimit/Hidro” niveli minimal i diplomës “ Bachelor ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë ndërtimit/Arkitekturës/Urbanistikës” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional ”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë ndërtimit/Arkitekturës/Urbanistikës” niveli minimal i diplomës “ Master  Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Mastër Profesional” Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »