Home / 2022 / October / 03

Daily Archives: 03/10/2022

Njoftim për përzgjedhjen e përfaqësuesve proçedurialë për fëmijët në konflikt me ligjin 

Njoftim për përzgjedhjen e përfaqësuesve proçedurialë për fëmijët në konflikt me ligjin Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së  Shqipërisë” i azhornuar, ligjin  Nr.   119/2014 “Për të Drejtën  e Informimit “Në mbështetje të Udhëzimit të Përbashkët “PË PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE, PER PËRZGJEDHJEN …

Read More »