Home / 2022 / September

Monthly Archives: September 2022

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

#DitaKombëtareeTrashëgimisëKulturore🤍 në Berat. Faleminderit për këtë mbrëmje të këndshme, aktorëve të teatrit të cilët sollën tekstet e këngëve qytetare beratase si trashëgimi e çmuar e qytetit tonë me interpretimin e tyre @gezim_rudi @bakosuela @romirzalla @adelinamuca Kishim kënaqësin të kishim të ftuar Kryetarin e Bashkisë së Folorinës dhe Drejtorin për Ballkanin …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli diplomes “Master shkencor“ Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 …

Read More »

 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/ Arkitekturë /…” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/ Arkitekturë /…” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ” Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË    NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të …

Read More »

Festa e Roshnikut

Atmosferë e ngrohtë nga “Festa e Roshnikut” Panairi agroturistik 🥘, produktet e jashtëzakonshme të zonës, muzikë, valltarë e lojëra për fëmijë e ben këtë festë fantastike për turistët dhe të gjithë pjesmarrësit 😊 #BeratiiAktiviteteve🤍

Read More »