Home / 2022 / July

Monthly Archives: July 2022

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor   Në zbatim të nenit 26, pika 1 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  i  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master profesional”  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Berat në daten 06.07.2022        

Ditën e mërkurë  më datë 06.07.2022 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak ,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite: Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së kaluar Miratimi i rendit të ditës Relacion dhe Projektvendim: “Për …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE Niveli  Diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE Niveli  Diplomës “Master shkencor”   Në zbatim të nenit  26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ” Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit …

Read More »