Home / 2021 / July

Monthly Archives: July 2021

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 30.07.2021

Ju nioftojme se ditën e Premte  më datë 30.07.2021 .ora 11:00 do të zhvillohet mbledhia e rradhes së Këshillit Bashkiak, e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015, neni 53 pika 4, me këtë rend dite: Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social, mbështetje …

Read More »

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

Njoftim-Vend i Lirë Pune

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)       Lloji i diplomës “Shkenca  Kompjuterike   ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut …

Read More »

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika …

Read More »

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)       Lloji i diplomës“Shkenca  Kompjuterike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika …

Read More »

Njoftim Fituesi

NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE       Përgjegjës Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave , Transportit dhe Shërbimeve   Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe …

Read More »

Njoftim Fituesi

NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE       Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian  Drejtoria  e Integrimin Evropian dhe Planifikimit Strategjik     Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës“Shkenca  Kompjuterike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të …

Read More »