Home / 2021 / May

Monthly Archives: May 2021

Njoftim Fituesi Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Lloji i diplomës “ Shkenca   Inxhinierisë Mjedisore /Fizike …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Sondazh për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit

Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2022. Informacioni bazohet në të dhënat e …

Read More »

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 26.05.2021

Ju njoftojme se ditën e Mërkur më datë 26.05.2021 ,ora 12:30 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:   Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e dhënies me qira në favor të …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën  levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për …

Read More »

Njoftim-Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve​, 

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 22 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ​ po ju dërgon  për të publikuar listen  e kandidatëve të kualifikuar  për proceduren e pranimit në sherbimin civil për pozicionin: Specialist i Politikave për Menaxhimin e …

Read More »

Njoftim- Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​  për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: 1.Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë …

Read More »