Home / 2020 / December

Monthly Archives: December 2020

Call for tender “Purchase of Fire Fighting Vehicle 4×4 2.600 Liters” in the frame of the Fireprep project

LEF Company To be filled by the tenderer FIF COmpany to be filled by the tenderer Expression of Interest Instruction to Tender contractnotice_enotices_en Fireprep c4l_tenderform_en To be filled by tenderer c4n_tenderguarantee_en To be filled in c4k_evalgrid_en To be filled c4j_admingrid_en c4g_annexivfinoffer_en To be filled by the tenderer c4h_perfguarantee_en (1) c4e_annexigc_en …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Njoftim pune

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,25 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave,nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​, po ju dërgon për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e levizjes paralel  ne sherbimin civil  per pozicionin:   Specialistit  …

Read More »

Njoftim mbi rregjistrimin e statusit “Pronar social”

NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E STATUSIT “PRONAR SOCIAL “ Bashkia Berat bazuar në nenin 23 të ligjitnr.22/2018 “Për strehimin social “ njofton çdo subjekt publik  dhe subjekt privat ,që disponon banesa për t’i dhënë me qira , të regjistrohet pranë bashkisë për  statusin e “ pronarit social “, për familjet në …

Read More »

MBI FILLIMIN NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “ SUBVENCIONIMI I QIRASE NË TREGUN E LIRË” PËR VITIN 2021.

NJOFTIM  :   MBI  FILLIMIN  NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “ SUBVENCIONIMI I  QIRASE NË TREGUN E LIRË” PËR VITIN 2021.   BASHKIA BERAT,NË ZBATIM TË: Ligjit nr.22/18 “ Për strehimin Social “ VKM nr.384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe …

Read More »

Thirrje për interes-Supervizim punimesh godina zjarrëfikse, në kuadër të projektit FIRE PREP

  Thirrje per Interes (1) Aplication format (1) b8d_annexigc_en oc (1) b8h_ Key experts to be filled by the tenderer (1) b8i1_Budget- To be filled by the tenderer (1) b8j1_annexvifif_en oc (1) b8j3_annexvilefind_en oc (1) b8j4_annexvilefcompany_en (1) b8m2_evalgrid_global_en (1) (1) b8n_tenderform_acc_ CL- to be filled by the tenderer (1) b8o1_admingrid_simp_en …

Read More »

Takim me gazetarin e mirënjohur izraelit Benny Ziffer

Gjatë një interviste me gazetarin e njohur izraelit Benny Ziffer mbi Beratin, vlerat e rralla të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, paketën turistike që ofron dhe sigurisht edhe mbi marrdhëniet historike me popullin hebre. Ziffer ka marrë Çmime Ndërkombëtare në gazetari për kontribut të çmuar në media. Aktualisht shkruan për gazetën …

Read More »

Bashkia Berat dhe UNICEF prezantuan sot fushatën #TëBesoj

Bashkia Berat dhe UNICEF prezantuan sot fushatën #TëBesoj si një thirrje për nxitjen e aktorëve përgjegjës për ndalimin e abuzimit seksual të fëmijëve në Shqipëri. Instalacioni do të qëndrojë i vendosur për dy javë pranë parkut ‘’Dëshmorët e Kombit’’ dhe paraqet disa histori të vërteta. Bashkia Berat dhe institucionet përgjegjëse …

Read More »

Drejt përfundimit të rehabilitimit të vend-depozitimit të mbetjeve

Drejt përfundimit të rehabilitimit të vend-depozitimit të mbetjeve Prej vitesh në gjendje të tmerrshme, me efekte negative për Beratin dhe mbi të gjitha banorët dhe bizneset pranë kësaj zone. Sot me mbështetjen e Qeverisë Zviceriane ky vend-depozitim do të jetë brenda të gjitha standardeve mjedisore dhe do të mundësojë një …

Read More »