Home / 2020 / October / 29

Daily Archives: 29/10/2020

Njoftim

 Bashkia Bera​t, duke ju falenderuar për korektësine  e punes suaj , po ju dërgoj  për të publikuar  njoftimin për kandidatin e  kualifikuar  për  pranim  në nivelin Bazë në Drejtorine e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin , për pozicionin: Luftues, Shpëtuës,  në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, Drejtoria  …

Read More »

Vend i lirë pune

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për …

Read More »

Vend i lirë pune

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për …

Read More »

Argjinatura me gjatësi 800m në Njësinë Administrative “Velabisht”

Drejt përfundimit të argjinaturës me gjatësi 800m në Njësinë Administrative “Velabisht”, e cila u bë e mundur me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë. Ky investim do të ulë rrezikun e përmbytjeve të tokave bujqësore dhe disiplinojë shtratin e lumit Osum. Ndërhyrje e domosdoshme e cila mbron 200 hektarë tokë bujqësore …

Read More »