Home / 2020 / October / 26

Daily Archives: 26/10/2020

Shtesa në planin vjetor të rekrutimit

Në mbeshtetje të nenit 18, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë 26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ , Bashkia Berat po ju dergon per publikim vendimin e kryetarit të bashkisë Berat me nr.749 , datë 26.10.2020​ “Për shtesa në …

Read More »

Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Bashkia Berat, në zbatim të nenit 26/4,  të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin e listes se kandidateve te kualifikuar per proceduren ngritje ne detyre në kategorinë e mesme drejtuese në pozicionin: 1.Drejtor në Drejtorinë  …

Read More »